سعی کنید تو زندگی
وسط همه مشکلات،
رشد کنید
و
خودتون رو
بالا بکشید...