معلم به بچه هاگفت:به نظرتون شجاع ترین آدماکیاهستند؟
هرکی یه چیزی گفت
تااینکه یکی ازبچه هابلندشدوگفت:

شجاع ترین آدمهااوناییندکه خجالت نمیکشندودست پدرمادرشونومیبوسند
نه سنگ قبرشون رو🍃