از خــدا پرسیدند :
عزیزترین بندگان نزد تـو چه کسانی هستـند ؟

خــدا لبخند زد و گفـت :
آنها که که می توانند تــلافـــی کنند امـا ؛
به خاطر مـــن مـی بخشــند ...!!!