🎵گذشته ها تلخی ها را در ذهن شما تقویت می کند
پس به گذشته نیاندیش تا آرامش داشته باشی
به آیند هم نیاندیش هراس و نگرانی برای تو می آورد
به لحظه ها بیاندیشم در همین لحظه لذت های موفقیت را به تصویر بکشیم
لبخند زندگی می آورد و شادی بی پایان هم در لحظه زندگی کردن است
خوشبختی را خودمان دنبال کنیم تا با آرامش روی شانه های ما بنشیند
همیشه در زندگی ما انسان ها سختی های وجود دارد
گیاهی که میان سنگ می روید ریشه ی قوی تری دارد