‏محبوب من!

تمام چیزی که ذهنم را مشغول کرده

این است که حال تو

و حال چشمهایت خوب باشد...