یک انسان کامل

انسانی ست که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می برد.

اگر قرار است جایی عشق بورزیم

اگر قرار است جایی محکم و استوار باشیم.

اگر قرار است یک بحران روحی را به سختی طی کنیم.

اگر قرار است جاهایی زیبا پسند و حساس باشیم

در همه موقعیت هانگاه نکنیم که زن هستیم یا مرد

آنچه روحمان تشنه اوست را

ببینیم و حس کنیم و انجام دهیم.