من میخندم،

تو عکس بگیر...

و در کنارش بنویس:"وقتی دوستش دارم"...!