هرکس به وسعت زیبایی‌اش عاشق می‌شود. به عمق معرفتش، به پاکی نفس‌هاش، بلندای پروازش ...

تو زیباترینی ماهِ من! تو تنهاترینی.