همچون دریا برای ابر،

همچون ابر برای باران

و همچون باران برای چتر،

هر چیزی درباره‌ چیز دیگری است

و من درباره‌ ی توأم...