کسی که بهشت را در زمین نیافته است، آن را در آسمان نیز نخواهد یافت

خانه خدا نزدیک ماست،

و تنها اثاث آن عشق است