ما به ندرت متوجه میشویم که در وسط پدیده های جالبِ خارق العاده قرار گرفته ایم.

در اطرافِ ما معجزه ها رخ میدهد،نشانه هایی که خُدا گذاشته،

راه را به ما نشان میدهند،فرشتگان التماس میکنند که صدایشان را بشنویم.

اما ما چندان توجهی به آنان نداریم.

زیرا به ما آموخته شده که اگر میخواهیم خدا را بیابیم،باید از قواعد و قوانین خاصی پیروی کنیم.

ما به این حقیقت پی نمی بریم که "خدا هرجا که حضورش را بپذیریم،هَست"