این قافله عمرعجب میگذرد. درتاب دمی که باطرب میگذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری. پیش آرپیاله راکه شب میگذرد.