اینکه دوستم داشته باشی

مثل آن است که

عابری در پیاده رو

ناگهان در آغوشم بگیرد

همینقدر بعید

همینقدر ممکن