چیزی به نام شکست عشقی وجود ندارد

هیچ وقت عشق، کسی را شکست نمی دهد

همین که لحظه ای عشق را درک کرده باشی

همین که برای چند ثانیه

لذت در آغوش کشیدن کسی را

که عاشقانه دوستش داری حس کرده باشی

همین برای پیروز بودنت کافی است

ماندن یا رفتن

رسیدن یا نرسیدن مهم نیست

وقتی مفهوم عشق را تجربه کرده باشی

یک قدم

از بقیه انسان های روی زمین

جلو تری♥️