گاهی به من فکر کن

من حتی به گاهی بودن در فکرت هم راضیم🖤