اینجا دوربین داره، اینام یه ماهه دارن دنبال قاتل میگردنemoji😂