هیچوقت حسرت زندگی آدمایی
که از درونشون خبر نداری را نخور
هر قلبی یه دردی داره و نحوه ابرازش هم متفاوته !!
بعضی ها اون را تو چشاشون پنهان میکنن
و بعضی ها توی لبخنداشون ....