درخت را از میوه اش می شناسند
انسان را با کردارش.
کردار خوب هرگز هدر نمی رود
کسی که ادب می کارد
دوستی درو می کند،
و آن کس که مهربانی می کارد
عشق گردآوری می کند.