زندگی یک آینه است؛
و ما در رفتار دیگران،
بازتاب کارهای خودمان را می‌بینیم.