غم‌ ها ارزش جنگیدن ندارند
آنقدر خسته اند
که باکوچکترین بی توجهي
از پا درمی‌آیند
آغوشتان را به روی شادی‌ باز كنيد
و لبخند بزنيد.