سه چیز در زندگی هست
که نباید از بین برود:
١-آرامش
٢-امید
٣-صداقت