خيلی دوستش داشته باشين!

همه چی زود مياد

زود پير ميشيم

زود شب ميشه

از هر چی خوشحال ميشيم

زود تموم ميشه

ببين حالا كه اينه

اصلا‏ هميشه جوری ببوسينش

كه انگار قراره بعد اون

ديگه بوسيدنی نباشه...