بیدار شو

تا از پی ‌ات روان شوم

تنم بی ‌تاب تعقیب توست!