ما غصه هايمان را شمرديم

و به خواب رفتيم

بايد هم کابوس می ديديم...