اون چيزى رو بخون

كه هيچكس ديگه نميخونه

به چيزى فكر كن

كه كس ديگه‌اى بهش فكر نمى‌كنه

و كارى رو بكن

كه هيچ‌كس جرأت انجام دادنش رو نداشته باشه!

خوب نيست كه ذهنتون دائما با آدم‌ها هم عقيده باشه.