از پل‌های زيادی پريده‌ام
در رودخانه‌های بسياری غرق شده‌ام
بارها شاخ به شاخ شده‌ام با زندگی
بارها گلوله خورده‌ام
بارها مرده‌ام
عشق از من يک بدل کار حرفه‌ای ساخته است