گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می‌رسد به عظیم‌ترین خیر و صلاح زندگیمان بدل می‌شود