اى ظريف ترين درد

كه بر سمت چپ سينه‌ام نشسته‌اى

اين چنين بى‌تفاوت نباش.

چيزى كه اينجا مى‌سوزد

فانوس نيست

دل من است!