مردم هیچ وقت بابت ضعفت

ازت متنفر نیستن.

اونا به خاطر قدرت و توانایی هات

ازت متنفرن

پس سعی کن قوی باشی و به نظر دیگران بی اهمیت