حتی اگر پنجاه میلیون‌نفر هم
به یک‌چیز احمقانه اعتقاد داشته باشند
آن‌چیز همچنان احمقانه است