خیلی مشکل است
آدم تمام وقت مراقب خودش باشد
تا آنچه را احساس می کند نگوید