موهاىِ تو و لبخند هاى من معمارى اين شهر را زيباتر مى كند ...

تو موهايت را به باد بسپار

من لبخنـد هايم را