شاید این ضعف من باشد،

شاید هم لطف الهی است،

به هر صورت اینطورم: آنچه را به من می‌دهند، می‌گیرم.

آنچه را از من می‌گیرند، دیگر نمی‌خواهم!