‏+ ميدونى چى خيلى سَخته؟

- چى؟

+ اين كه حس كنى به زور داره جوابِتو میده