دانه بامبو ٤ سال زیر خاک می ماند و رشدش دیده نمی شود اما در سال پنجم بیش از ۲٥ متر رشد میکند!

کمی صبور باشیم
موفقیت یک شبه به دست نمی آید!