هروقت دل کسی رو شکستی
روی دیوارمیخی بکوب
تا ببینی چقدردل شکستی
هروقت دلشان را بدست اوردی
میخی را از روی دیواربکن
تا ببینی چقدر دل به دست اوردی
چه فایده؟
جای میخها برروی دیوارمیماند