یادت باشه :
زندگی کوتاهه ...
صادقانه عاشق باش
و خالصانه رفتار کن ...

شاید فردایی نباشه !
شاید فردایی باشه
اما عزیزی نباشه ...!