هیچوقت یه رابطه‌ی واقعی رو

برای چند تا خطای کوچیک تموم نکن

نه هیچکس کامله

و نه هیچکس بدونِ خطا