می‌خواستم همه کارهایم را بکنم

و سر فرصت به دنبال او بروم

می‌خواستم اول

دنیا را عوض کنم

کتاب هایم را بنویسم

اسم و رسم به هم بزنم

برنده شوم

و بعد با دست‌های پر به دنبالش بروم

خبر نداشتم که

عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند