نگران آسمان اخم کرده ی
بی کبوتر نباش
فردا حتما باران خواهد آمد