لبخند
زبان بین المللی دنیاست
پس بخندید
تا در زندگیتان
شاد و پیروز باشید

لبخندهمیشگی برلبان پر مهرتان