فقط گوشه چشمی از نگاه خداوند💕
برای خوشبختی انسان کافیست 🌸🍃
به امید اینکه همیشه در نگاهش باشی😍