✨مغرور نباشیم...
وقتی پرنده ای زنده است،
مورچه را میخورد.

💫وقتی میمیرد مورچه٬
او را میخورد!

💫شرایط...
به مرور زمان تغییر میکند!

💫پس خوب باشیم
و خوبی کنیم