بگذار قضاوت‌مان کنند

آلوده به ترس نباش!

بهتر است که سایه‌ای از خودمان باشیم

تا حضوری بی‌ وجود

شبیه افکار دیگران...