یاد بگیر قید آدمارو بزنی

همونجا که برات وقت نمیذارن

همونجا که آخرین نفری تو اولویت‌هاشون...

همون لحظه که یکی دیگه رو بهت ترجیح میدن...

همون وقت که عصبانیتشون رو سرتو خالی میکنن

یاد بگیر بگذری ازشون

وقتی اونا میگذرن از رو احساساتت...

یاد بگیر بی‌خیال آدما بشی وقتی تورو فقط آچار فرانسه میبینن..

دوست من یاد بگیر خودتو ارزشمندتر از این حرفا ببینی!