اول ازروی ادب ای گل بی خارسلام ـدوم ازروی محبت بتو دارم پــــــــــــــام.