خیلی خوبه که آدم بتونه ناراحتی‌شو بگه!

از اون بهتر اینه که کسی باشه ازت بپرسه چرا ناراحتی ...

از اونم بهتر اینه که اونی که دلت میخواد بیاد و از دلت دربیاره!

از همه اینا بهتر اینه که اصلا اسباب ناراحتی نباشه

من که میگم می‌ارزه ناراحت باشی تا اونی که دلت میخواد بیاد و از دلت دربیاره...