شما در نظر بگیر رشت باشی
سر صبح باشه
موقع کار ببینی از این بارون بهاری قشنگا داره میباره
اسپاتیفای باز کنی سیاوش قیمشی پلی کنی
خیره شی به بارون ! emoji

یعنی بهشتم همیشه بارون میزنه و تو پس زمینش سیاوش قمیشی داره میخونه ؟ emoji