حکیم عمر خیام نیشابور اسرار ازل رانه تو دانی و نه من