نه آرامشت را به چشمی وابسته کن،

نه دستت را به گرمای دستی دلخوش

چشم ها بسته می شوند و دست ها مشت می شوند

و تو می مانی و یک دنیا تنهایی..